Digitalisering – en kraftfull förändringsdrivande faktor

Konkurrensen ökar inom alla sektorer, den digitala utvecklingen går allt fortare och förväntningarna ökar lavinartat från kunder, leverantörer och medborgare. Vem kunde för tio år sedan ha trott att vi skulle få helautomatiserade digitala processer t.ex. när det gäller beviljande av banklån? Digitaliseringsresan i samhälle och näringsliv har bara börjat och i en globaliserad och digitaliserad värld utmanas varje organisation mångsidigt. Med detta ökar kraven på förändring, innovation och även prispressen.

Lika mycket som förändring kan påbjudas av yttre faktorer och förutsättningar, kan verklig förändring och anpassning bara ske från insidan – i strukturerna och hos medarbetarna själva. I de allra flesta fall är dock både chefer och medarbetare fullt upptagna med sitt vanliga arbete, och då är det lämpligt att ta in externa specialister som förstår sig på både målet och vägen dit. Helst också i kombination med god förmåga att förstå människor och kommunicera på det sätt som behövs. Det är där vi kommer in!

När det gäller den förändringsdrivande digitala utvecklingen till följd av ny teknik, kan man betrakta den långsiktiga trenden ur tre olika perspektiv. Det perspektiv som hittills varit dominerande är Automationsperspektivet, d.v.s. att befintliga rutiner och arbetsuppgifter automatiseras i syfte att få en förbättrad tillgänglighet, sänkta kostnader och erhålla en ökad informationskvalitet. Automation kommer även under de närmaste åren att spela en avgörande roll, då produktivitet och effektivitet är de medel med vilka vi kan möta krav på högre tempo och lägre prisbild.

Ett annat perspektiv, Processperspektivet har de senaste åren fått ett ökat fokus. Detta inbegriper frågeställningar som hur man kan öka värdet i en IT-nära process, och öka kvaliteten i processerna genom att effektivisera arbetssätt och rutiner med hjälp av digitala hjälpmedel.

Länge har IT-avdelningar betraktats som något av ett särintresse inom organisationsstrukturen. Nu börjar dock organisationers högsta ledningar att intressera sig för det Strategiska perspektivet av digitaliseringen. I detta tredje perspektiv betraktas digitalisering och IT inte bara som stödjande processer, utan som en väg till ännu större affärsmässig framgång – som redskap för att förverkliga företagets visioner och mål och för att effektivisera organisationen. Anpassningen till nya externa faktorer och förutsättningar på den här nivån innebär utveckling av nya affärsmodeller och av företagskulturen för att på bästa sätt för företaget dra nytta av den nya tekniken som erbjuder så många förbättringsmöjligheter på så många olika nivåer. Att i detta läge vända sig till externa specialister som både förstår verksamheters förutsättningar, teknikens möjligheter och hur digitaliseringen kommer till nytta i olika slags branscher och typer av organisationer, blir då i sig en framgångsfaktor.

Oavsett vilken typ av IT-relaterad förändring som genomförs, krävs det att hela organisationen är med på tåget och att medarbetare och chefer har samsyn kring vart organisationen är på väg. För att lyckas ta tillvara på nya goda förutsättningar räcker det inte att veta vad som borde göras – förändringen måste genomföras fullt ut i så måtto att medarbetarna både förstår varför och till vad de ska ändra sitt arbetssätt. I många fall handlar det om att de behöver stöd av en projektledare som håller ihop förändringsprojektet tills de nya processerna och arbetssätten verkligen är på plats, parallellt med förankring av vision och mål som förändringsprojektet kommer att medföra, vad det betyder för var och en medarbetare och vad de har för plats i helheten. Denna kulturella dimension av digitaliseringen är det många som historiskt har glömt bort i jakten på ny teknologi som förväntas göra under för verksamheten bara genom att de köps in av företaget.