Förändringsdrivande externa och interna krav

En viktig förändringsdrivande faktor är ändringar i lagar och regelverk. Externt kan det vara lagar och förordningar som t.ex. Dataskyddsförordningen/GDPR som påverkar hanteringen av personuppgifter, och riksdagens beslut om att arbetsgivare månatligen ska börja redovisa arbetsgivaravgifter på individnivå (2016/17:SkU21). Internt kan det handla om att genomföra en ny policy eller att styrdokument har reviderats och behöver implementeras i organisationen. Proceed har både jurister, projektledare och verksamhetsanalytiker som förstår och kan hantera alla behov och alla relaterade delar i ett förändringsprojekt.

Kunder kan både få hjälp av oss med att på ett systematiskt och strukturerat sätt beskriva behov och önskemål så att det kan realiseras i processer, tekniska system och IT-lösningar. Vi kan också svara för realiserandet av en välfungerande organisation i enlighet med visionen.

Ett bra kravställningsarbete kräver inte bara utmärkt förståelse för det rent praktiska utan också att man är flexibel, kreativ och lyhörd. Det är nödvändigt att kunna hantera och läsa av människor, ställa rätt frågor och våga ställa motfrågor för att få fram den bästa lösningen. När vi jobbar med att beskriva framtida lösningar utgår vi vanligtvis från verksamhetens mål och strategi, och stämmer kontinuerligt av om de lösningsförslag som framförs ligger i linje med strategi och mål. Vi har också ett tillvägagångssätt att alltid lyssna in medarbetarna själva noggrant. Att genomföra en plan utan känsla för de faktiska förutsättningarna i organisationen löper stor risk att misslyckas genom att medarbetarna antingen fortsätter jobba som tidigare eller i värsta fall obstruerar – i båda fallen handlar det om onödig ineffektivitet som förr eller senare kan stå företaget dyrt. En viktig framgångsfaktor är också att verkligen beakta alla parter som berörs av en förändring oavsett om de sitter i ledningen eller är del av produktionen.

Proceed finns för att hjälpa er att maximera er affärsnytta genom att förstå era verkliga behov och förbättra och realisera era förutsättningar.

Läs också om hur vi kan hjälpa ditt företag med GDPR.